Kodeks Etyki

KODEKS ETYKI PRCOWNIKÓW PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W BIELSKU PODLASKIM

ZASADY OGÓLNE
§ 1

Kodeks Etyki Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim oparty został na fundamentalnych wartościach: praworządności, bezstronności i bezinteresowności, uczciwości, rzetelności, sprawiedliwości, odpowiedzialności, szacunku, godności, lojalności, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, przełożonymi i współpracownikami, dbałości o dobre imię Poradni i jej pracowników.

§2

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.

§3

Ilekroć w  Kodeksie jest mowa o:

 1. Poradni/placówce – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim.
 2. Kodeksie-  należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.
 3. pracowniku –  należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.
 4. klientach –  należy przez to rozumieć wszystkich klientów, dla których Poradnia świadczy usługi.

ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA
§4

 1. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro społeczności lokalnej oraz chronią uzasadnione interesy każdej osoby.
 2. Pracownicy działają tak, aby ich działania były wzorem praworządności.
 3. Pracownicy pamiętają o służebnym charakterze własnej pracy, wykonują ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.
 4. Pracownicy pamiętają, że swoim postępowaniem dają świadectwo o placówce dlatego dbają o zachowanie kultury osobistej.
 5. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, a w szczególności pracują sumiennie, dążą do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań.
 6. Pracownicy są twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizują aktywnie, z najlepszą wolą.
 7. Pracownicy w rozpatrywaniu spraw nie kierują się emocjami, są gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich  konsekwencji.
 8. Pracownicy dotrzymują zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania.
 9. Pracownicy racjonalnie gospodarują majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością i gotowością do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
 10. Pracownicy są gotowi do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
 11. Wykazują powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat swojej pracy oraz Poradni.
 12. Normy Kodeksu naruszają pracownicy, którzy wskutek postępowania zarówno w miejscu pracy, jaki poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

§ 5

1. Pracownicy dbają o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności;

 • rozwijają wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy,
 • dążą do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,
 • są gotowi do wykorzystania wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych, w w przypadku braku wiedzy specjalistycznej – do korzystania z pomocy ekspertów,
 • są przygotowani do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
 • w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dbają o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie,
 • jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dążą do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 • są życzliwi ludziom, zapobiegają napięciom w pracy i rozładowują je, przestrzegają zasad poprawnego zachowania,
 • okazują szacunek innym , wysoką kulturę osobistą w każdej sytuacji.

2. Pracownicy są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:

 • nie dopuszczają do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,
 • nie podejmują żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
 • w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,
 • od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych,
 • szanują prawo do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6

 1. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu Etyki Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim i reagować na jego naruszenia.
 2. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących zasad i norm etycznych traktowane jest jako działanie na szkodę Poradni.
 3. Pracownicy naruszający postanowienia Kodeksu Etyki ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą odrębnymi przepisami.

§7

Kodeks Etyczny podlega publikacji na stronie internetowej Poradni w celu poinformowania klientów o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników.

§8

Każdy pracownik Poradni winien zapoznać się z treścią Kodeksu Etyki i przyjąć go do stosowania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem dołączonym do akt osobowych pracownika.

Bielsk Podlaski, dn. 25.11.2022r.

Do pobrania:
Skip to content