Nauczyciel

INFORMACJA O UCZNIU (na potrzeby wydania opinii psychologiczno-pedagogicznej) na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591)

Do skierowania należy dołączyć co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne ucznia, który poza tym winien dostarczyć na badania zeszyty z języka polskiego (lub innych przedmiotów), w miarę możliwości od najwcześniejszego okresu nauki szkolnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 9.08.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia

INFORMACJA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ UCZNIA.
W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 poz.1743)

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia. § 12. ust. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. 2017 r. Poz. 1591)

Skip to content